Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łodzi

Tanie podlewanie

Nie przepłacaj za podlewanie wodą swojego ogrodu czy trawnika! Załóż podlicznik na wodę do podlewania!

Na cenę wody, z której korzystamy na co dzień w naszych domach składa się opłata za pobraną wodę jak i opłata za odprowadzone do kanalizacji ścieki. Oznacza to, że gdy podlewamy ogród nie musimy już ponosić tej części kosztów, które dotyczą korzystania z kanalizacji.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi zmniejszy rachunki o opłatę za ścieki jeśli właściciel nieruchomości zainstaluje dodatkowy wodomierz, rejestrujący ilość zużytej wody do podlewania. Żeby zamontować podlicznik wody należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami.

Instrukcja
dotycząca stosowania wodomierza - podlicznika do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej do podlewania terenów zielonych


Poniższe zasady nie dotyczą montażu wodomierza - podlicznika do celów innych niż podlewanie terenów zielonych.

1. Opomiarowana woda winna być wykorzystywana wyłącznie do podlewania zieleni, żadna jej ilość nie może być odprowadzona do kanalizacji miejskiej.

2. Wodomierz - podlicznik należy montować na wewnętrznej instalacji wodociągowej bezpośrednio przed punktem poboru wody np.:

   • w budynku (np.: garaż, piwnica), 
   • w dodatkowej studzience wodomierzowej,
   • w studni wodomierzowej, w której zamontowany jest wodomierz główny.

3. W przypadku umieszczenia wodomierza - podlicznika w budynku musi on być umieszczony w pomieszczeniu przejścia przewodu przez ścianę na zewnątrz budynku (zalecana odległość około 1,5 m do wyjścia przewodu przez zewnętrzną ścianę budynku). W każdym przypadku wodomierz - podlicznik musi być zamontowany na wysokości od 0,4 m do 1,2 m nad posadzką. Dopuszcza się przebieg instalacji przez kilka pomieszczeń w przypadku braku możliwości zainstalowania wodomierza -  podlicznika w pomieszczeniu przejścia instalacji na zewnątrz (np. salon, łazienka). 
W  przypadku przebiegu instalacji przez kilka pomieszczeń niezbędne jest oświadczenie podpisane przez odbiorcę:

4. Punkt czerpalny należy usytuować na zewnątrz budynku.

5. W przypadku montażu przez Odbiorcę Usług automatycznej instalacji do podlewania, wodomierz musi być zamontowany przed automatyką, zgodnie z punktem 2 i 3.

6. W budynku na odcinku instalacji za wodomierzem - podlicznikiem, a przed punktem poboru wody, nie może być zainstalowana żadna kształtka (np. trójnik) umożliwiająca dodatkowe podłączenie lub pobór wody.

7. Miejsce montażu podlicznika powinno być suche, łatwo dostępne do montażu i demontażu, kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza - podlicznika. 

8. Montaż wodomierza - podlicznika nie może utrudniać odczytu wodomierza głównego bądź jego wymiany.

9. W celu umożliwienia odwodnienia zestawu na okres zimowy, przewód od wodomierza do punktu czerpalnego należy montować ze spadkiem w kierunku wodomierza – podlicznika, jeżeli odwodnienie zlokalizowane jest między zaworem, a wodomierzem - podlicznikiem.

10. Przed wodomierzem należy zamontować zawór odcinający, może on być wyposażony w kurek spustowy. W przypadku lokalizacji odrębnego zaworu spustowego winien on być zlokalizowany przed podlicznikiem.

11. Wodomierz - podlicznik winien być zamontowany zgodnie z kartą katalogową producenta.

12. W przypadku braku odrębnego zaworu antyskażeniowego lub zaworu odcinającego z funkcją antyskażeniową, należy wewnętrzną instalację wodociągową doprowadzić do zgodności z normą PN – EN 1717:2003 (zespół zabezpieczający przed przepływem zwrotnym powinien zostać zamontowany w odpowiednim miejscu w punkcie początkowym wewnętrznej sieci wodociągowej). Zawór antyskażeniowy winien być zainstalowany za drugim zaworem/zasuwą za wodomierzem głównym.

13. Wszelkie koszty związane z montażem wodomierza - podlicznika, w tym koszty jego zakupu, wymiany lub legalizacji oraz plombowania ponosi Odbiorca Usług.

14. W związku z przejściem przez ZWiK Sp. z o.o. na odczyty radiowe wodomierzy głównych, rekomendujemy skorzystanie z oferty ZWiK Sp. z o.o. i zakup usługi montażu wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, dostosowanego również do zdalnego odczytu radiowego. Moduł komunikacyjny do zdalnego odczytu radiowego ZWiK Sp. z o.o. zainstaluje na własny koszt bezpośrednio na zakupionym w ZWiK Sp. z o.o. wodomierzu - podliczniku. Moduł komunikacyjny pozostaje własnością ZWiK Sp. z o.o., wodomierz jest własnością Odbiorcy.

15. Po zamontowaniu wodomierza – podlicznika (bądź po przygotowaniu podejścia pod wodomierz przy zakupie wodomierza z montażem w ZWiK Sp. z o.o.) należy ten fakt zgłosić do ZWiK Sp. z o.o. celem sprawdzenia poprawności montażu i/lub zaplombowania podlicznika oraz podpisania aneksu do umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

16. Dokumenty do przedłożenia konieczne do odbioru i plombowania wodomierza - podlicznika:

16.1 wypełnione pisemne zlecenie Odbiorcy Usług - druk zlecenia i załącznik do umowy - format PDF (159 KB):

   • zleceniodawca – osoba lub podmiot, z którymi podpisana jest umowa na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
   • adres nieruchomości – adres gdzie będzie zlokalizowany wodomierz podlicznik,
   • DN – średnica wodomierza - podlicznika,

16.2 rysunek (przykładowe rysunki stanowią załącznik nr 3 do Instrukcji) musi zawierać rzut budynku lub studni z zamieszczoną lokalizacją:

   • wodomierza głównego,
   • zaworu antyskażeniowego (powinien znajdować się na początku instalacji wewnętrznej, czyli za drugim zaworem za wodomierzem głównym lub w drugim zaworze),
   • zaworu odcinającego przed podlicznikiem,
   • zaworu spustowego (jeżeli występuje),
   • wodomierza podlicznika, 
   • polewaczki i/lub zestawu do sterowania podlewania, jeżeli znajduje się za wodomierzem podlicznikiem,
   • przebiegu instalacji pomiędzy zaworem a polewaczką lub zestawem podlewającym wraz z kierunkiem przepływu.

Opis musi być zgodny z zamieszczonymi szkicami.

16.3 załącznik nr 6 do umowy (2 egzemplarze),

16.4 oświadczenie podpisane przez osobę korzystającą z wodomierza podlicznika.

17. Potwierdzenie wykonania montażu i/lub odbioru, plombowania wodomierza - podlicznika podpisane przez  obydwie strony upoważnia do podpisania aneksu do umowy.

18. Do rozliczenia przyjmuje się stan wodomierza na dzień podpisania potwierdzenia przez obydwie strony.

19. Odbiorca Usług odpowiada za dotrzymywanie terminów legalizacji wodomierza -podlicznika i ponosi koszty jego utrzymania.

20. ZWiK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo kontroli wodomierza - podlicznika.

21. ZWiK Sp. z o.o. pobiera opłaty związane z montażem i/lub odbiorem instalacji, zaplombowaniem podlicznika, zgodnie z cennikiem zakładowym dostępnym na stronie internetowej: https://zwik.lodz.pl/

22. ZWiK Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za instalację wewnętrzną Odbiorcy Usług, wszelkie awarie i usterki Odbiorca Usług usuwa we własnym zakresie i na własny koszt.

23. W przypadku montażu wodomierza - podlicznika z modułem komunikacyjnym do zdalnego odczytu, zgodnego z systemem ZWiK Sp. z o.o., odczyt wodomierza -podlicznika będzie odbywał się równocześnie z odczytem wodomierza głównego. W przypadku montażu wodomierza - podlicznika bez modułu komunikacyjnego, przekazywanie jego stanów jest obowiązkiem Odbiorcy Usług i powinno odbywać się w ciągu trzech dni od daty odczytu wodomierza głównego podanego na fakturze. Przekazywanie stanów wodomierza - podlicznika można dokonywać telefonicznie pod numerami: 42 67-78-386, 42 67-78-387, 42 67-78-430, 42 67-78-431, na adres e-mail: bok@zwik.lodz.pl lub poprzez stronę internetową: http://www.zwik.lodz.pl/

24. W przypadku braku możliwości odbioru instalacji z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy Usług o fakcie tym zostanie on poinformowany telefonicznie, smsem, e-mailem lub w przypadku braku kontaktu ww. środkami informacja zostanie przekazana listownie.  Od dnia dostarczenia informacji klient będzie miał 21 dni kalendarzowych na odbiór dokumentacji, po tym terminie zostanie ona zwrócona listem zwykłym na adres wskazany we wniosku. W przypadku ponowienia zlecenia, procedurę należy powtórzyć.


 UWAGA:

1. Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza - podlicznika do podlewania terenów zielonych zalecana jest analiza rzeczywistych kosztów związanych z założeniem i utrzymaniem instalacji powyższego wodomierza.
2. ZWiK przyjmuje zlecenie z kompletnie wypełnionymi dokumentami.
3. Sugerujemy, aby rysunek, o którym umowa w pkt. 16, został sporządzony przez osobę wykonującą instalację do podlewania terenu (np. instalatora branży wod-kan).


Prosimy o dostarczenie do ZWiK dwóch egzemplarzy zlecenia i dwóch egzemplarzy załącznika do umowy.

Cennik Usług ZWiK Sp. z o.o.


PRZYKŁADOWE SCHEMATY PODŁĄCZEŃ

Schemat pionowego układu instalacji do podlewania terenu zielonego

Schemat poziomego układu instalacji do podlewania terenu zielonego

Schemat układu instalacji do podlewania terenu zielonego z wodomierzem w budynku


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.