Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łodzi

Tanie podlewanie

Nie przepłacaj za podlewanie wodą swojego ogrodu czy trawnika! Załóż podlicznik na wodę do podlewania!

Na cenę wody, z której korzystamy na co dzień w naszych domach składa się opłata za pobraną wodę jak i opłata za odprowadzone do kanalizacji ścieki. Oznacza to, że gdy podlewamy ogród nie musimy już ponosić tej części kosztów, które dotyczą korzystania z kanalizacji.   

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi zmniejszy rachunki o opłatę za ścieki jeśli właściciel nieruchomości zainstaluje dodatkowy wodomierz, rejestrujący ilość zużytej wody do podlewania. Żeby zamontować podlicznik wody należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami.


Instrukcja

dotycząca stosowania wodomierza - podlicznika do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej do podlewania terenów zielonych


Poniższe zasady nie dotyczą montażu wodomierza - podlicznika dla celów opomiarowania wody bezpowrotnie traconej - zużytej do celów innych niż podlewanie zieleni.

 1. Opomiarowana woda winna być wykorzystywana wyłącznie do podlewania zieleni, żadna jej ilość nie może być odprowadzona do kanalizacji miejskiej.
 2. Wodomierz - podlicznik należy montować na wewnętrznej instalacji wodociągowej bezpośrednio przed punktem poboru wody np.:
  - w budynku (np.: garaż, piwnica),
  - w dodatkowej studzience wodomierzowej,
  - w studni wodomierzowej, w której zamontowany jest wodomierz główny.
 3. W przypadku umieszczenia wodomierza - podlicznika w budynku musi on być umieszczony w pomieszczeniu przejścia przewodu przez ścianę na zewnątrz budynku do punktu poboru wody (zalecana odległość około 1,5 m do wyjścia przewodu przez zewnętrzną ścianę budynku w kierunku punktu czerpalnego oraz na wysokości 0,4 – 1 m nad posadzką).  Instalacja od zaworu przed wodomierzem do wyjścia na zewnątrz przez ścianę budynku musi być widoczna. Nie dopuszcza się przebiegu instalacji przez kilka pomieszczeń.
 4. Punkt czerpalny należy usytuować na zewnątrz budynku.
 5. W przypadku montażu przez Odbiorcę Usług automatycznej instalacji do podlewania, wodomierz musi być zamontowany przed automatyką, zgodnie z punktem 2 i 3.
 6. Na odcinku instalacji za wodomierzem - podlicznikiem, a przed punktem poboru wody, nie może być zainstalowana żadna kształtka (np. trójnik) umożliwiająca dodatkowe podłączenie lub pobór wody na inne cele niż podlewanie ogrodu.
 7. Miejsce montażu podlicznika powinno być suche, łatwo dostępne do montażu i demontażu, kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza - podlicznika.
 8. W przypadku lokalizacji wodomierza - podlicznika w studni wodomierzowej, w której zlokalizowany jest wodomierz główny, jego montaż nie może utrudniać odczytu wodomierza głównego bądź dostępu do jego wymiany.
 9. W celu umożliwienia odwodnienia zestawu na okres zimowy, przewód od wodomierza do punktu czerpalnego należy montować ze spadkiem w kierunku wodomierza - podlicznika.
 10. Przed wodomierzem należy zamontować zawór odcinający, może on być wyposażony w kurek spustowy. W przypadku lokalizacji odrębnego zaworu spustowego winien on być zlokalizowany przed podlicznikiem.
 11. Wodomierz - podlicznik winien być zamontowany zgodnie z kartą katalogową producenta.
 12. W przypadku braku odrębnego zaworu antyskażeniowego lub zaworu odcinającego z funkcją antyskażeniową, należy wewnętrzną instalację wodociągową doprowadzić do zgodności z normą PN – EN 1717:2003 (zespół zabezpieczający przed przepływem zwrotnym powinien zostać zamontowany w odpowiednim miejscu w punkcie początkowym wewnętrznej sieci wodociągowej).
 13. Wszelkie koszty związane z montażem wodomierza - podlicznika, w tym koszty jego zakupu, wymiany lub legalizacji oraz plombowania ponosi Odbiorca Usług.
 14. W związku z przejściem przez ZWiK Sp. z o.o. głównie na odczyty radiowe wodomierzy głównych, rekomendujemy skorzystanie z oferty ZWiK Sp. z o.o. i zakup usługi montażu wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, dostosowanego również do zdalnego odczytu radiowego. Moduł komunikacyjny do zdalnego odczytu radiowego ZWiK Sp. z o.o. zainstaluje na własny koszt bezpośrednio na zakupionym w ZWiK Sp. z o.o. wodomierzu - podliczniku. Moduł komunikacyjny pozostaje własnością ZWiK Sp. z o.o.
 15. Po zamontowaniu wodomierza – podlicznika (bądź po przygotowaniu podejścia pod wodomierz przy zakupie wodomierza z montażem w ZWiK Sp. z o.o.) należy ten fakt zgłosić do ZWiK Sp. z o.o. celem sprawdzenia poprawności montażu i/lub zaplombowania podlicznika oraz podpisania aneksu do umowy na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.
 16. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 15, odbywa się poprzez pisemne zlecenie Odbiorcy Usług (dostępny wzór na stronie internetowej https://zwik.lodz.pl). Do zlecenia (wystawionego w 2 egz.) należy załączyć rysunek - rzut budynku z zaznaczonym przebiegiem instalacji do podlewania wraz z usytuowaniem podlicznika i polewaczki lub zestawu do automatycznego podlewania oraz miejscem lokalizacji wodomierza głównego lub, w przypadku lokalizacji w studni wodomierzowej. rzut studni z lokalizacją wodomierza głównego, podlicznika i polewaczki. Dodatkowo należy zawrzeć informację, czy montowany był zawór antyskażeniowy oraz podać średnicę wodomierza - podlicznika.
 17. Potwierdzenie wykonania montażu i/lub odbioru, plombowania  wodomierza -podlicznika podpisane przez  obydwie strony upoważnia do podpisania aneksu do umowy.
 18. Do rozliczenia przyjmuje się stan wodomierza na dzień podpisania potwierdzenia przez obydwie strony.
 19. Odbiorca Usług odpowiada za dotrzymywanie terminów legalizacji wodomierza - podlicznika i ponosi koszty jego utrzymania.
 20. ZWiK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo kontroli wodomierza - podlicznika.
 21. ZWiK Sp. z o.o. pobiera opłaty związane z montażem i/lub odbiorem instalacji, zaplombowaniem podlicznika, zgodnie z cennikiem zakładowym dostępnym na stronie internetowej https://zwik.lodz.pl/.
 22. ZWiK Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za instalację wewnętrzną Odbiorcy Usług, wszelkie awarie i usterki Odbiorca Usług usuwa we własnym zakresie i na własny koszt.
 23. W przypadku montażu wodomierza - podlicznika z modułem komunikacyjnym do zdalnego odczytu, zgodnego z systemem ZWiK Sp. z o.o., odczyt wodomierza - podlicznika będzie odbywał się równocześnie z odczytem wodomierza głównego. W przypadku montażu wodomierza - podlicznika bez modułu komunikacyjnego, przekazywanie jego stanów jest obowiązkiem Odbiorcy Usług i powinno odbywać się w ciągu 3 dni od daty odczytu wodomierza głównego podanego na fakturze. Przekazywanie stanów wodomierza - podlicznika można dokonywać telefonicznie pod nr 42 67-78-386, 42 67-78-387, 42 67-78-430, 42 67-78-431, e-mail: bok@zwik.lodz.pl lub poprzez stronę internetową: http://www.zwik.lodz.pl/
 24. W przypadku braku możliwości odbioru instalacji z winy Odbiorcy Usług w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia zlecenia, zlecenie z rysunkiem odsyłane jest do Odbiorcy Usług. W przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim procedurę należy ponowić.

 

UWAGA

 1. Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza - podlicznika do podlewania terenów zielonych zalecana jest analiza rzeczywistych kosztów związanych z założeniem i utrzymaniem instalacji powyższego wodomierza.
 2. Odbiorca Usług, dla którego wydano wymagania techniczne na montaż wodomierza - podlicznika do celów podlewania terenów zielonych może w okresie przejściowym (2 lata od daty wydania zgody) realizować montaż podlicznika zgodnie z niniejszą lub wcześniej obowiązującą procedurą.

Druk zlecenia i załącznik do umowy do pobrania - format PDF

Prosimy o dostarczenie do ZWiK dwóch egzemplarzy zlecenia i dwóch egzemplarzy załącznika do umowy.

Cennik Usług ZWiK Sp. z o.o.


PRZYKŁADOWE SCHEMATY PODŁĄCZEŃ

Schemat pionowego układu instalacji do podlewania terenu zielonego

Schemat poziomego układu instalacji do podlewania terenu zielonego

Schemat układu instalacji do podlewania terenu zielonego z wodomierzem w budynku


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.