Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łodzi

Wskaźniki jakości wody

W poniższej tabeli zestawiono najważniejsze wskaźniki jakości charakteryzujące łódzką wodę, jak i również parametry, których obowiązek badania nakłada rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017  poz. 2294).


L.p.

Parametr

Jednostka

Wartość w łódzkiej wodzie

Wymagania wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

1

Barwa

mg/l Pt

akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

2

Mętność

NTU

poniżej granicy oznaczalności
< 0,20 ÷ 0,67
(akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)

akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0

3

Odczyn (pH)

-

7,3  ÷ 7,7

6,5 - 9,5

4

Przewodność elektryczna

µS/cm

378 ÷ 465

do 2500

5

Zapach

-

akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

akceptowalny przez konsumentów
i bez nieprawidłowych zmian

6

Smak

-

akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

akceptowalny przez konsumentów
i bez nieprawidłowych zmian

7

Jon amonowy

mg/l

poniżej granicy oznaczalności < 0,06

do 0,50

8

Azotany

mg/l

0,67 ÷ 1,9

do 50

9

Azotyny

mg/l

poniżej granicy oznaczalności < 0,04

do 0,50

10


Żelazo ogólne


µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 20 ÷ 53

do 200

11

Mangan

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 6 ÷ 23

do 50

12

Glin

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 20

do 200

13

Indeks nadmanganianowy

mg/l

0,52 ÷ 1,3

do 5,0

14

Dwutlenek chloru wolny (ClO2)

mg/l

poniżej granicy oznaczalności
0,026 ÷ 0,346

przepis nie określa

15

Suma wolnego chloru
i dwutlenku chloru

mg/l

0,30 ÷ 0,40

przepis nie określa

16

Σ chloranów i chlorynów

mg/l

0,194 ÷ 0,544

do 0,7

17

Wapń

mg/l

71 ÷ 75

przepis nie określa

18

Magnez

mg/l

4,6 ÷ 6,1

7 ÷ 125 (1)

19

Twardość

mgCaCO3/l

202 ÷ 207

60 ÷ 500

20

Twardość

dH

11,3 ÷ 11,6

3,4 ÷ 28,0

21

Twardość

mval/l

4,0 ÷ 4,1

1,2 ÷ 10,0

22

Twardość

mmol/l

2,0 ÷ 2,1

0,6 ÷ 5,0

23

Twardość węglanowa

mgCaCO3/l

177 ÷ 184

przepis nie określa

24

Escherichia coli

jtk/100 ml

0

0

25

Bakterie grupy coli

jtk/100 ml

0

0

26

Enterokoki

jtk/100 ml

0

0

27

Clostridium perfringens

łącznie ze sporami

jtk/100 ml

0

0

28

Ogólna liczba  mikroorganizmów

w 22±2oC

jtk/1 ml

bez nieprawidłowych zmian

bez nieprawidłowych zmian

29

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

mg/l

bez nieprawidłowych zmian

bez nieprawidłowych zmian

30

Fluorki

mg/l

poniżej granicy oznaczalności
0,10 ÷ 0,16

do 1,5

31

Chlorki

mg/l

9,5 ÷ 11

do 250

32

Siarczany

mg/l

21 ÷ 25

do 250

33

Cyjanki

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 5

do 50

34

Bor

mg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,05

do 1,0

35

Antymon

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 1,0

do 5,0

36

Arsen

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 1,0

do 10

37

Chrom

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 2,0

do 50

38

Cynk

mg/l

0,003 ÷ 0,009

przepis nie określa

39

Kadm

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,3

do 5,0

40

Miedź

mg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,004

do 2,0

41

Nikiel

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 4,0

do 20

42

Ołów

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 2,0

do 10

43

Rtęć

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 1,0

do 1,0

44

Selen

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 1,0

do 10

45

Sód

mg/l

5,34 ÷ 6,32

do 200

46

Potas

mg/l

0,89 ÷ 1,12

przepis nie określa

47

Srebro

mg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,0010

do 0,010

48

Trichlorometan (chloroform)

mg/l

0,0032 ÷ 0,0123

do 0,030

49

Bromodichlorometan

mg/l

0,0019 ÷ 0,0050

do 0,015

50

Bromoform (tribromometan)

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,10 ÷ 0,12

przepis nie określa

51

Dibromochlorometan

µg/l

0,80 ÷ 1,59

przepis nie określa

52

Trihalometany ogółem

Σ THM

µg /l

6,10 ÷ 17,59

do 100

53

Benzen

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,10

do 1,0

54

1,2-dichloroetan

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,10

do 3,0

55

Trichloroeten

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,10

przepis nie określa

56

Tetrachloroeten

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,10

przepis nie określa

57

Σ trichloroetenu

 i tetrachloroetenu

µg/l

poniżej granicy oznaczalności parametrów z l.p. 55 - 56

do 10

58

Σ pestycydów

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,020

do 0,50

59

Benzo(a)piren

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,00200

do 0,010

60

Benzo(b)fluoranten

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,00400

przepis nie określa

61

Benzo(k)fluoranten

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,00200

przepis nie określa

62

Benzo(ghi)perylen

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,00400

przepis nie określa

63

Indeno(1,2,3-cd)piren

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,00400

przepis nie określa

64

Σ Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

µg/l

poniżej granicy oznaczalności parametrów z l.p. 59 - 63

do 0,10

(1) – nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne

Aktualizacja na dzień: 13.07.2023 r.

Systemy jakości badań wody wykonywanych przez laboratoria ZWiK Sp. z o.o. zatwierdzone są decyzjami Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

Bieżące informacje o jakości wody można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku w Dziale Ochrony Środowiska ZWiK Sp. z o.o.

Informacja telefoniczna: (42) 677-82–51, (42) 677–82-53

 

W poniższej tabeli zestawiono najważniejsze wskaźniki jakości charakteryzujące wodę wtłaczaną do sieci miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, jak i również parametry, których obowiązek badania nakłada rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

 

L.p.

Parametr

Jednostka

Wartość w wodzie wtłaczanej do sieci miejskiej Tomaszowa Maz.

Wymagania wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

1

Barwa

mg/l Pt

akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

2

Mętność

NTU

poniżej granicy oznaczalności 
< 0,20

(akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)

akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0

3

Odczyn (pH)

-

7,1  ÷ 7,4

6,5 - 9,5

4

Przewodność elektryczna

µS/cm

335 ÷ 402

do 2500

5

Zapach

-

akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

akceptowalny przez konsumentów
i bez nieprawidłowych zmian

6

Smak

-

akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

akceptowalny przez konsumentów
i bez nieprawidłowych zmian

7

Jon amonowy

mg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,06

do 0,50

8

Azotany

mg/l

3,4 ÷ 7,8

do 50

9

Azotyny

mg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,040

do 0,50

10


Żelazo ogólne


µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 20


do 200


11

Mangan

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 15 ÷ 19

do 50

12

Glin

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 30

do 200

13

Indeks nadmanganianowy

mg/l

1,50 ÷ 2,52

do 5,0

14

 Chlor wolny

mg/l

0,35 ÷ 0,50

do 0,3 wolnego chloru w punkcie czerpalnym u konsumenta

15

Ozon

mg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,05

do 0,05

16

Wapń

mg/l

65 ÷ 68

przepis nie określa

17

Magnez

mg/l

4,5 ÷ 5,0

7 ÷ 125 (1)

18

Twardość

mgCaCO3/l

180 ÷ 190

60 ÷ 500

19

Twardość

dH

10,1 ÷ 10,6

3,4 ÷ 28,0

20

Twardość

mval/l

3,6 ÷ 3,8

1,2 ÷ 10,0

21

Twardość

mmol/l

1,8 ÷ 1,9

0,6 ÷ 5,0

22

Twardość węglanowa

mgCaCO3/l

102 ÷ 106

przepis nie określa

23

Escherichia coli

jtk/100ml

0

0

24

Bakterie grupy coli

jtk/100ml

0

0

25

Enterokoki

jtk/100ml

0

0

26

Clostridium perfringens

łącznie ze sporami

jtk/100ml

0

0

27

Ogólna liczba  mikroorganizmów

w 22±2oC

jtk/1ml

bez nieprawidłowych zmian

bez nieprawidłowych zmian

28

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

mg/l

bez nieprawidłowych zmian

bez nieprawidłowych zmian

29

Fluorki

mg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,10

do 1,5

30

Chlorki

mg/l

32,2 ÷ 36,1

do 250

31

Siarczany

mg/l

15 ÷ 16

do 250

32

Cyjanki

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 5

do 50

33

Bor

mg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,05

do 1,0

34

Antymon

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 1,0

do 5,0

35

Arsen

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 1,0

do 10

36

Chrom

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 2,0

do 50

37

Kadm

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
  < 0,3

do 5,0

38

Miedź

mg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,004

do 2,0

39

Nikiel

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 4,0

do 20

40

Ołów

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 2,0

do 10

41

Rtęć

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 1,0

do 1,0

42

Selen

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 1,0

do 10

43

Sód

mg/l

6,89

do 200

44

Potas

mg/l

2,25 ÷ 2,53

przepis nie określa

45

Srebro

mg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,0010

do 0,010

46

Trichlorometan (chloroform)

mg/l

0,0113 ÷ 0,0127

do 0,030

47

Bromodichlorometan

mg/l

0,0044 ÷ 0,0046

do 0,015

48

Bromoform (tribromometan)

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,10

przepis nie określa

49

Dibromochlorometan

µg/l

1,72 ÷ 1,86

przepis nie określa

50

Trihalometany ogółem

Σ THM

µg /l

17,42 ÷ 19,16

do 100

51

Benzen

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,10

do 1,0

52

1,2-dichloroetan

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,10

do 3,0

53

Trichloroeten

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,10

przepis nie określa

54

Tetrachloroeten

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,10

przepis nie określa

55

Σ trichloroetenu

 i tetrachloroetenu

µg/l

poniżej granicy oznaczalności parametrów z l.p. 53 - 54

do 10

56

Σ pestycydów

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,020

do 0,50

57

Benzo(a)piren

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,00200

do 0,010

58

 Benzo(b)fluoranten

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,00400

przepis nie określa

59

 Benzo(k)fluoranten

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,00200

przepis nie określa

60

 Benzo(ghi)perylen

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,00400

przepis nie określa

61

 Indeno(1,2,3-cd)piren

µg/l

poniżej granicy oznaczalności
< 0,00400

przepis nie określa

62

Σ Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

µg/l

poniżej granicy oznaczalności poszczególnych związków z l.p. 57-61

do 0,10

63

Mikrocystyna LR

µg/l

< 0,10 (2)

przepis nie określa

(1) - nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne

(2) - badania wykonano w czerwcu br.

Aktualizacja na dzień: 11.07.2023 r.

Systemy jakości badań wody wykonywanych przez laboratoria ZWiK Sp. z o.o. zatwierdzone są decyzjami Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

Bieżące informacje o jakości wody można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku w Dziale Ochrony Środowiska ZWiK Sp. z o.o.

Informacja telefoniczna: (42) 677-82-51, (42) 677-82-53

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.